Lịch

Học

Hướng dẫn: Chọn địa điểm trước, sau đó đến tháng rồi đến tuần.

Chọn Địa điểm
 • QUẬN 7
Chọn Tháng
 • Tháng 1
 • Tháng 10
 • Tháng 11
 • Tháng 12
 • Tháng 2
 • Tháng 3
 • Tháng 3
 • Tháng 4
 • Tháng 6
 • Tháng 7
 • Tháng 8
 • Tháng 9
Chọn Tuần
 • Tuần 1
 • Tuần 2
 • Tuần 3
 • Tuần 4

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

16:30 – 18:00

PHÁT TRIỂN

NÂNG CAO

PHÁT TRIỂN

NÂNG CAO

PHÁT TRIỂN

ĐÁ GIAO HỮU

ĐÁ GIAO HỮU

18:00 - 19:30

NÂNG CAO

NÂNG CAO

NÂNG CAO

PHÁT TRIỂN

NÂNG CAO

ĐÁ GIAO HỮU

ĐÁ GIAO HỮU

19:30 - 21:00

NÂNG CAO

PHÁT TRIỂN

NÂNG CAO

NÂNG CAO

NÂNG CAO

ĐÁ GIAO HỮU

ĐÁ GIAO HỮU

16:30 - 18:00

18:00 - 19:30

19:30 - 21:00

M

PHÁT TRIỂN

NÂNG CAO

NÂNG CAO

T

NÂNG CAO

NÂNG CAO

PHÁT TRIỂN

W

PHÁT TRIỂN

NÂNG CAO

NÂNG CAO

T

NÂNG CAO

PHÁT TRIỂN

NÂNG CAO

F

PHÁT TRIỂN

NÂNG CAO

NÂNG CAO

S

ĐÁ GIAO HỮU

ĐÁ GIAO HỮU

ĐÁ GIAO HỮU

S

ĐÁ GIAO HỮU

ĐÁ GIAO HỮU

ĐÁ GIAO HỮU

TRẢI NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP LALIGA CÙNG CHÚNG TÔI!