Lịch

Học

Hướng dẫn: Chọn địa điểm trước, sau đó chọn tháng.

Chọn Địa điểm
 • QUẬN 7
 • QUẬN 1
Chọn Tháng
 • Tháng 7
 • Tháng 8
 • Tháng 9
 • Tháng 10
 • Tháng 11
 • Tháng 12
Chọn Tuần
 • Tuần 1
 • Tuần 2
 • Tuần 3
 • Tuần 4

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

16:30 – 18:00

LỚP HỌC

LỚP HỌC

18:00 - 19:30

19:30 - 21:00

16:30 - 18:00

18:00 - 19:30

19:30 - 21:00

M

T

W

T

F

S

LỚP HỌC

S

LỚP HỌC

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

16:30 – 18:00

18:00 - 19:30

LỚP HỌC

LỚP HỌC

19:30 - 21:00

LỚP HỌC

LỚP HỌC

16:30 - 18:00

18:00 - 19:30

19:30 - 21:00

M

T

W

T

F

S

LỚP HỌC

LỚP HỌC

S

LỚP HỌC

LỚP HỌC

TRẢI NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP LALIGA CÙNG CHÚNG TÔI!